ارتباط با ما

دفتر مرکزی: 2182710000 (98+)
پست الکترونیکی: info@danehpars.com

بازرگانی:  2182713354 (98+)
پست الکترونیکی: taremi@danehpars.com 

تحقیق و توسعه:  2182713364 (98+)
پست الکترونیکی: saeidan@danehpars.com 

فکس:  2182713370 (98+) 

آدرس: تهران خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۷
کدپستی: 1513715315